Biz, Türmeks Gıda San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak (“Türmeks”) olarak; iş başvuru yaparken hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ ni hazırlamış bulunmaktayız. Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Bu aydınlatma, Türmeks ile bir iş ilşkisi kurmak isteyen başvurucuların kendilerini Türmeks’ e tanıtması ve özgeçmişlerini (CV) iletmeleri amacı ile sunulmaktadır. Bu amacı gerçekleştirebilmek ve bazı araştırmalar yapabilmek için kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz
İletişim Verisi E-posta adresiniz, adresiniz, yaşadığınız il/ilçe, ev ve/veya cep telefon numaranız
Özel Nitelikli Kişisel Veri Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin bilgiler
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi
İş Deneyimi Verisi Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Görsel Veri Özgeçmişte yer vermeniz halinde başvuran kişiye ait fotoğraf
Web

sitesi/Uygulama Kullanım Verileri

Özgeçmişin iletildiği tarih, başvurulan pozisyon, siteye giriş zamanı ve kalma süresi, hangi tarayıcı ile bağlanıldığı (ios/android/mobil site/ web sitesi), IP adresi, log kayıtları
Diğer Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri,
telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, PDF dosyaları ve başvurucunun CV’sine eklediği her türlü kişisel veri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YÖNTEMLERİMİZ VE İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Türmeks olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızda kurulabilecek iş akdinin ifası ve Türmeks’ in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz, kariyer sayfamıza bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Türmeks’ in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

Türmeks’ e başvurmanız halinde Türmeks ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işleyebiliyoruz:

Adayları inceleme, istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi ve yeni eleman istihdam edilmesi

CV’nizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi

Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi

Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması

Son olarak, hukuka uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Başvurunuzu işleme ve değerlendirme sürecinde kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.

Kişisel verilerinizi Insider, Google Analytics, Olabenja gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

Türmeks’ e çalışan adayı olarak başvurduğunuz takdirde referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşılabilmektedir.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarabiliriz ve bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ

Türmeks olarak bilgi güvenliğine önem veriyoruz. Bu sebeple iş başvurularınızı ve özgeçmişlerinizi en fazla bir yıl süre ile saklıyoruz. Sürenin dolması ile tüm başvuru bilgilerinizi ve özgeçmiş dosyalarınızı siliyor veya anonim hale getiriyoruz.

Çerez ve web sitesi hareketleriniz sonucu topladığımız kişisel verilerinizi ise en fazla iki yıl boyunca saklıyoruz. Sürenin dolması ile tüm verilerinizi siliyor veya anonim hale getiriyoruz.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Türmeks’ e iletmeniz durumunda Türmeks talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla

Türmeks Gıda San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti..’nin, “Gülsuyu Mah. Doğan Sok. Aes No: 3/5 Maltepe/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla, [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta olarak, sisteme kayıtlı e-posta adresinizle veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.